Predlog PRAVIL SSK VELENJE

Zadnja posodobitev: sreda, 17 junij 2020 Objavljeno: sreda, 17 junij 2020 Napisal: Milan Živic

SSK VELENJE

STARI TRG 3 p.p.205

3320 Velenje

 

 

Na podlagi 1. in 4. člena Zakona o društvih (ZDru-1-UPB2; Ur. List RS št. 64/2011) in 31. člena Pravil Smučarsko skakalnega kluba Velenje, sprejetih na skupščini kluba 23.04. 2010 in izredni skupščini kluba20. 5. 2010, je skupščina Smučarsko skakalnega kluba Velenje, dne ____________, sprejela sklep o spremembah in dopolnitvah Pravil z dne 23.4. 2010 in 20.5. 2010 in s tem razglasila prečiščeno besedilo Pravil SSK, ki se glasi:

 

 

PRAVILA

SMUČARSKO SKAKALNEGA KLUBA

VELENJE

 

I.             SPLOŠNA DOLOČILA

 1. člen

Ime kluba  je: SMUČARSKO SKAKALNI KLUB VELENJE

Skrajšano ime kluba je: SSKlub VELENJE

Sedež kluba: VELENJE

Poleg imena kluba ali namesto njega se lahko uporablja tudi grafična podoba (logotip), ki jo sestavljata simbolna silhueta skakalnice in napis Smučarsko skakalni klub Velenje. Logotip je natisnjen tudi na prvi strani teh Pravil.

Ob imenu kluba se lahko na podlagi sklepa Upravnega odbora navaja tudi ime glavnega sponzorja.

Klub ima štampiljko pravokotne oblike v kateri je simbolna silhueta skakalnice , z napisom v spodnjem delu: SMUČARSKO SKSKALNI KLUB VELENJE. Štampiljka  je izdelana v dveh velikostih (3,9 cm x 2,8 cm; 2,0 cm x 1,4 cm).

 1. člen

Klub na prostovoljni osnovi združuje, vključuje in povezuje v članstvo smučarske skakalce-ke, nordijske kombinatorce-ke, smučarske tekače-ice in ljubitelje športa.

 1. člen

Klub je organiziran v skladu z Zakonom o društvih in je pravna oseba zasebnega prava in je vpisan v register društev.

Klub je nosilec pravic in obveznosti v skladu z določili teh Pravil.

Klub je samostojno, prostovoljno in nepridobitno združenje fizičnih, lahko tudi pravnih oseb, ki z ljubiteljskim delovanjem uresničujejo svoje interese na področju športa in s tem prispevajo k bogatenju športnega življenja v Mestni občini Velenje in širšem okolju.

 1. člen

Klub ima svoj transakcijski račun, ki ga vodi banka, podpisnika računov za potrebe kluba sta:

 • predsednik kluba (upravnega odbora),
 • podpredsednik kluba (upravnega odbora).
 1. člen

Klub predstavlja in zastopa predsednik upravnega odbora kluba , ki je hkrati predsednik Smučarsko skakalnega kluba Velenje (v nadaljevanju predsednik). Predsednik je odgovoren, da klub deluje v skladu s pravnim redom Republike Slovenije.

V primeru odsotnosti predsednika klub predstavlja in zastopa podpredsednik upravnega odbora, ki je hkrati podpredsednik Smučarsko skakalnega kluba Velenje oziroma od predsednika pooblaščena oseba, ki mora biti član upravnega odbora kluba.

 1. člen

Klub je vključen v Smučarsko zvezo Slovenije (SZS) in Športno zvezo Velenje. Klub se lahko včlani v druge sorodne organizacije in zveze na področju Republike Slovenije, katerih namen je razvoj tekmovalnih in rekreacijskih nordijskih disciplin, kakor tudi športa na sploh.

Klub se lahko včlani in sodeluje s sorodno mednarodno smučarsko organizacijo s podobnimi nalogami in cilji, kot so določeni s temi Pravili.

 1. člen

Delovanje kluba temelji na načelu zakonitosti in javnosti.

 

 

II.           NAMENI, NALOGE IN CILJI

 1. člen

Klub ima poleg nalog določenih za člane SZS in Športne zveze Velenje, naslednje, namene in cilje:

 • posredovati in razvijati pri svojih članih karakterne vrline, kot so ustvarjalni elan, občutek za delo v skupini, skupnosti, disciplino, samokritičnost, zdravo tekmovalnost, poštenost, prijateljstvo, skromnost in vztrajnost;
 • skrbeti za popularizacijo in množičnost med mladino ter jih na ta način spodbuditi k prostovoljni odločitvi za ukvarjanje s športom in s tem pristopu v članstvo kluba;
 • skrbeti za osebnostni in tekmovalni razvoj članov kluba, posebej tekmovalcev;
 • vzgajati člane kluba v športnem duhu;
 • z usmerjenim športnim delom med članstvom, predvsem mladino, razvijati športno zavest;
 • z organizacijo klubskih, regijskih meddruštvenih in mednarodnih tekmovanj ustvarjati pogoje za razvoj tekmovalcev in popularizacijo športa.
 1. člen

Klub uresničuje svoje namene in cilje z naslednjimi nalogami:

 • s sodelovanjem svojih članov v organih SZS in strokovnih delovnih telesih nordijskih disciplin, z delegiranjem delegatov v SZS in po potrebi v ostale asociacije;
 • s sodelovanjem svojih članov na tekmovanjih in drugih prireditvah, ki jih organizirajo druge smučarske organizacije ali klubi:
 • z dajanjem pobud in strokovne pomoči pri ustanavljanju in razvoju smučarsko skakalnih klubov, aktivov pri športnih društvih;
 • s širjenjem in popularizacijo smučarsko skakalnega športa in vseh nordijskih disciplin preko sredstev javnega obveščanja;
 • z vzgojo naraščaja v vseh disciplinah in kategorijah, izpopolnjevanjem strokovnega znanja trenerjev, sodnikov, delegatov in drugih strokovnih delavcev v nordijskih disciplinah, vse v sodelovanju s strokovnimi organi SZS;
 • s skrbjo za sodelovanje pri vzdrževanju obstoječih smučarskih skakalnic in ostalih objektov ter naprav na območju skakalnega centra Velenje in dajanjem pobud za izboljšanje skakalne infrastrukture v skakalnem centru upravljalcu skakalnega centra;
 • sodeluje pri gradnji večjih ali višinskih skakalnic izven območja, če so te potrebne za razvoj smučarskih skokov ali za kvalitetni dvig klubskih tekmovalcev;
 • s skrbjo za nabavo, vzdrževanje orodja in rekvizitov, potrebnih za vzdrževanje objektov za izvedbo tekmovanj in prireditev;
 • s sodelovanjem z ostalimi klubi, oziroma društvi;
 • organiziranjem dela kluba s katerim se doseže nemoteno tehnično, materialno in finančno poslovanje.;
 • samostojnim odločanjem o vstopu ali izstopu iz SZS ali drugih organizacij, katerih član je klub.
 1. člen

Klub lahko v skladu s 25. členom Zakona o društvih opravlja pridobitno dejavnost z namero realizirati namene in cilje delovanja kluba.  Pridobitna dejavnost se lahko opravlja samo v obsegu, ki je potreben in primeren za doseganje namenov in ciljev. Tako klub uresničuje svoje namene in cilje z naslednjimi pridobitnimi dejavnostmi:

 • P 85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije(klub v primeru povpraševanja nudi nečlanom tudi te storitve in s tem pridobiva sredstva za svojo dejavnost)
 • I 56.300 točenje pijač v kioskih na stojnicah (klub ob organizaciji tekem lahko izvaja gostinsko dejavnost z namenom pridobitve večjega števila gledalcev in simpatizerjev, kar pripomore k večji razpoznavnosti kluba, popularizaciji skakalnega športa in hkrati pripomore k izboljšanju finančnega stanja).

 

III.         OBVEŠČANJE

 1. člen

O svojem delovanju obvešča klub člane kluba in širšo javnost.

Za zagotovitev javnosti in obveščenosti so odgovorni predsednik kluba, podpredsednik kluba in sekretar kluba.

 1. člen

Svoje člane klub obvešča:

 • preko spletnih strani kluba (www.skijump-velenje.si);
 • z objavo vabil;
 • z zapisniki in rezultati tekmovanj;
 • s pismenimi obvestili ali obvestili v lokalnih medijih ali na oglasni deski pri velenjskih skakalnicah.

Vsi člani kluba imajo možnost vpogleda v zapisnike skupščin in zapisnike sej upravnega odbora na njihovo zahtevo.

 1. člen

Klub obvešča širšo javnost o svojem delu:

 • z objavo člankov, obvestil in rezultatov tekmovanj preko sredstev javnega obveščanja;
 • s sodelovanjem z uredništvi medijev;
 • z organizacijo novinarskih konferenc ob pomembnih dogodkih za klub ali ob pomembnih tekmovanjih, ki jih organizira klub;
 • preko svojih spletnih strani www.skijump-velenje.si.

Seje upravnega odbora kluba so javne, če tako določi predsednik kluba. Zasedanje skupščine je javno in se nanje lahko vabijo predstavniki sredstev javnega obveščanja in druge zainteresirane osebe.

 

 

IV.         ČLANSTVO

 1. člen

Članstvo v klubu je prostovoljno. Član kluba lahko postane vsak državljan Republike Slovenije pod enakimi pogoji. Kandidat postane redni član, ko izkaže interes za članstvo, se strinja in sprejme Pravila kluba, se vpiše v seznam članov in poravna članarino, katere višino določi skupščina.

V klub se lahko včlanijo tudi mladoletni. Če se v društvo včlani mladoletna oseba do dopolnjenega sedmega leta starosti ali oseba, ki nima poslovne sposobnosti, podpiše pristopno izjavo njen zakoniti zastopnik. Za osebo od sedmega leta do dopolnjenega 15 leta starosti mora zakoniti zastopnik pred njenim vstopom v društvo podati pisno soglasje. Interese mladoletnih oseb v klubu zastopajo zakoniti zastopniki v upravnem odboru pa predstavnik staršev.

Poleg rednih članov ima klub lahko tudi častne člane, ki jih imenuje skupščina na predlog upravnega odbora kluba. Častni član lahko postane fizična oseba, ki s svojim delovanjem in sodelovanjem pri uresničevanju ciljev kluba prispeva k razvoju kluba in izpolnjevanju njegovega poslanstva. O prenehanju častnega članstva odloča upravni odbor oziroma častni član, če poda pismeno izjavo, da ne želi biti več častni član kluba.

Član kluba je lahko tudi pravna oseba, če se s tem strinja upravni odbor, ki tudi določi višino letne članarine za posamezno pravno osebo, ki si želi biti član kluba. Pravna oseba, član kluba, ima pri glasovanjih tako kot vsaka fizična oseba en glas. Pravna oseba postane član kluba s podpisom pogodbe o članstvu. V pogodbi se določi višina letne  članarine, način plačila in način sodelovanja pravne osebe pri upravljanju kluba, kakor tudi obveznosti kluba. Vsebino pogodbe predhodno potrdi Upravni odbor.

 1. člen

Člani kluba, ki se udeležujejo tekmovanj (tekmovalci), morajo biti telesno in zdravstveno sposobni. Tekmovalci morajo biti predpisano registrirani in prijavljeni pri pristojni zvezi (SZS). Tekmovalci morajo vsako leto opraviti zdravniški pregled in biti osebno nezgodno ter življenjsko zavarovani. Pri vpisu v SSK Velenje vse to z izjavo potrdijo tekmovalci oziroma njihovi zakoniti zastopniki in potem to izjavo posredujejo klubu ob začetku vsake sezone.

 1. člen

Pravice članov kluba so:

 • da nosijo klubski znak in imajo člansko izkaznico;
 • da volijo in so lahko voljeni v organe kluba;
 • da sodelujejo pri delu organov kluba;
 • da dajejo predloge in pobude za delo in boljše delovanje organom kluba;
 • da glede na svoje sposobnosti, rezultate sodelujejo in zastopajo klub doma in v tujini
 • da prejmejo pohvale, nagrade za dosežene rezultate ali za uspešno dolgotrajno delo v klubu;
 • da lahko v skladu s pravili, navodili in hišnim redom uporabljajo klubske objekte in naprave;
 • da se udeležijo tečajev, predavanj ali drugih dogodkov, ki jih organizira klub;
 • da podajajo ugovore zoper izvršene nepravilnosti,
 • da si pod določenimi pogoji lahko izposojajo klubsko opremo;
 • da si pod določenimi pogoji pridobijo pomoč pri nabavi opreme ali drugih artiklov za potrebe tekmovanj.
 1. člen

Dolžnosti članov kluba so:

 • da redno plačujejo članarino;
 • da spoštujejo ta Pravila in se ravnajo po njih;
 • da prijavijo vsako kršitev teh Pravil, ki so jo zaznali pri ostalih članih kluba;
 • da ravnajo v skladu s sprejetimi sklepi skupščine in organov kluba;
 • da z osebnim prizadevanjem in vzorom pripomorejo k uresničevanju namena, nalog in ciljev kluba ter uresničevanju delovnega programa kluba;
 • da z dolžno vestnostjo skrbijo za objekte, naprave, opremo, rekvizite in orodje s katerim klub razpolaga oziroma je njegova last;
 • da se tekmovalci redno udeležujejo treningov in sodelujejo na tekmovanjih po svojih sposobnostih in zmožnostih ter v skladu z odločitvijo pristojnega organa kluba;
 • da si nenehno prizadevajo za izpopolnitev tehnike discipline katero trenirajo, skakalci pa za dosego sposobnosti skakanja na čim večjih skakalnicah;
 • da svoje športno in strokovno znanje ter izkušnje prenašajo na ostale člane, še posebej mlajše.
 1. člen

Klub svoje člane za dosežene športne uspehe pohvali ali pa tudi nagradi. Pohvale, priznanja in nagrade so:

 • javna pohvala pred izbranim članstvom,
 • pohvala z diplomo, značko ali plaketo,
 • pohvala ali priznanje z materialno nagrado.

O podelitvi pohval, priznanj in nagrad odloča upravni odbor kluba. Podeljujejo se praviloma na redni letni skupščini.

 1. člen

Članstvo v klubu preneha:

 • S prostovoljnim izstopom iz kluba, ki velja od dneva, ko se je z izjavo o prostovoljnem izstopu seznanil upravni odbor kluba;
 • Z izključitvijo, na podlagi pravnomočnega sklepa disciplinskega razsodišča kluba, zaradi hujše kršitve teh Pravil;
 • S črtanjem, če ne plača članarine za tekoče leto kljub opominu.

 

 

V.           ORGANI KLUBA

 1. člen

Organi kluba so:

 • skupščina;
 • upravni odbor;
 • predsednik;
 • sekretar;
 • strokovni svet;
 • nadzorni odbor;
 • disciplinsko razsodišče.
 1. Člen

SKUPŠČINA je najvišji organ kluba in jo sestavljajo vsi redni člani kluba in častni člani. Skupščina je lahko redna ali izredna.

Redno skupščino skliče enkrat letno upravni odbor. Sklic redne skupščine mora biti objavljen z dnevnim redom na spletnih straneh kluba in oglasni deski skakalnega centra najmanj 7 (sedem) dni pred dnevom, za katerega je sklicana skupščina.

Izredna skupščina se sklicuje po potrebi in jo lahko skliče upravni odbor na svojo pobudo , na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo 1/ 5 članov. Izredna skupščina sklepa samo o zadevi zaradi katere je bila sklicana. Upravni odbor je dolžan sklicati izredno skupščino najpozneje v roku enega meseca od dneva, ko je prejel zahtevo. Če upravni odbor ne skliče izredne skupščine, jo je dolžan sklicati predsednik kluba. Če tudi ta ne skliče skupščine v roku 45 dni od prejete zahteve, jo skliče predlagatelj. Sklic izredne skupščine mora biti objavljen skupaj z dnevnim redom na spletnih straneh kluba in oglasni deski skakalnega centra najmanj 5 dni pred dnevom za katerega je sklicana izredna skupščina.

 1. Člen

Skupščina sprejema svoje sklepe in voli organe kluba z večino glasov navzočih članov kluba. V primeru spremembe teh Pravil ali pri odločanju o prenehanju delovanja kluba mora za predlog glasovati najmanj 2/3 navzočih članov kluba. Glasovanje je praviloma javno. V primeru, da kateri od navzočih članov kluba zahteva tajno glasovanje se o tem predlogu glasuje.

Člane kluba, ki še niso dopolnili 15 let na skupščini zastopajo njihovi zakoniti zastopniki.

 1. člen

Skupščina je sklepčna, če je ob predvidenem začetku navzoča vsaj ½ članov kluba. Če ob predvidenem začetku skupščina ni sklepčna , se začetek odloži za 15 minut, nakar je skupščina sklepčna, če je navzočih vsaj 10 članov kluba.

 1. člen

Skupščino otvori in jo vodi do izvolitve delovnega predsedstva predsednik kluba. Delovno predsedstvo sestavljajo:

 • predsednik,
 • zapisnikar in
 • dva overovatelja zapisnika, ki skupaj s predsednikom delovnega predsedstva sestavljata kandidacijsko in volilno komisijo, v primeru, da je volilna skupščina.
 1. člen

Skupščini smejo prisostvovati tudi druge osebe, ki so ali želijo biti neposredno ali posredno povezane z delovanjem kluba. Sponzorji kluba (fizične ali pravne osebe) lahko sodelujejo in razpravljajo na skupščini, nimajo pa pravice odločanja.

 1. člen

Skupščina kluba je pristojna, da:

 • Sklepa o dnevnem redu skupščine
 • Razpravlja in sklepa o delu in poročilih organov kluba
 • Sklepa o finančnem načrtu kluba in sprejema zaključni račun kluba
 • Neposredno voli predsednika in organe kluba v skladu s temi Pravili
 • Odloča o prošnjah in ugovorih zoper sklepe disciplinskega razsodišča
 • Sprejem, spreminja in dopolnjuje Pravila
 • Odloča o prenehanju, včlanjevanju, združitvi ali pripojitvi kluba
 • Razrešuje organe kluba
 • Daje pobude o nakupu ali odprodaji nepremičnin kluba
 • Daje pobude in smernice za razvoj nordijskih disciplin, ter za gradnjo ali predelavo skakalnic in pripadajočih objektov
 • Rešuje izredne razmere v klubu
 • Imenuje sekretarja kluba
 1. člen

O delu skupščine se piše zapisnik, ki ga podpišejo:

 • predsednik delovnega predsedstva
 • zapisnikar in oba overovatelja.

Zapisnik se izdela najkasneje naslednji dan po skupščini. Sklepe skupščine mora sekretar kluba objaviti na oglasni deski kluba v petih dneh po skupščini.

 1. člen

UPRAVNI ODBOR KLUBA je izvršilni organ skupščine in opravlja strokovne, organizacijske ter etične zadeve in je odgovoren za izvajanje politike kluba, sprejetih programov kluba, kakor tudi za izvajanje finančnih načrtov kluba in vodenje finančne politike. Upravni odbor vodi in izvaja tudi vse druge tekoče posle potrebne za nemoteno delovanje kluba.

 1. Člen

Upravni odbor je najvišji organ kluba med zasedanji skupščine.

Upravni odbor je za svoje delo odgovoren skupščini kluba, ki ga tudi izvoli. Mandat upravnega odbora je štiri leta.

Upravni odbor je sestavljen iz 8 izvoljenih članov , ki se jim lahko pridružita dva imenovana člana. Tako upravni odbor šteje od 8 do 10 članov.  Enega od dveh imenovanih članov imenuje glavni pokrovitelj, če ga klub ima, drugega člana imenuje lastnik skakalnega centra Velenje, če za to izrazi interes.

 1. člen

Na volilni skupščini kandidati za predsednika upravnega odbora predstavijo svoj program in vsak svojo kandidatno listo osmih članov upravnega odbora. Kandidati za predsednika upravnega odbora morajo štirinajst dni pred volilno skupščino objaviti svoj štiriletni program dela in kandidatno listo članov upravnega odbora na oglasni deski kluba.  Skupščina potem glasuje o izvolitvi predsednika. Tisti kandidat, ki je dobil največ glasov je izvoljen za predsednika in z izvolitvijo je potrjen njegov program dela, kakor tudi predlagana kandidatna lista članov upravnega  odbora.

 1. člen

Pri pripravi kandidatne liste mora kandidat za predsednika upravnega odbora pokriti področja dela članov upravnega odbora oziroma funkcije, ki so:

 • Predsednik upravnega odbora (predsednik kluba)
 • Podpredsednik upravnega odbora (podpredsednik kluba)
 • Sekretar kluba
 • Predstavnik staršev
 • Vodja strokovnega sveta
 • Blagajnik
 1. člen

Upravni odbor ima naslednje pravice in obveznosti:

 • sklicuje skupščino kluba, pripravlja poročila o delu ter predloge za skupščino;
 • pripravlja predloge Pravil, oziroma sprememb in dopolnitev Pravil in sprejema akte na podlagi Pravil ali na podlagi sklepa skupščine;
 • objavi volitve organov kluba in določi kandidacijske postopke;
 • sestavlja in pripravlja predlog finančnega načrta in predlog zaključnega računa kluba;
 • zagotavlja finančno računovodsko poslovanje kluba v skladu z zakonodajo;
 • sestavlja in potrjuje letni koledar tekmovanj;
 • zagotavlja ažurno evidenco članstva;
 • odloča o pohvalah, priznanjih in nagradah članom;
 • po potrebi imenuje stalne, občasne komisije in odbore za izvajanje določenih nalog;
 • skrbi za materialno in finančno poslovanje kluba;
 • skrbi za izvajanje določil o obveščenosti članstva in javnosti;
 • neposredno skrbi za uresničevanje namena, nalog in ciljev kluba;
 • določa višino nadomestil, povračil, vadnin ter jih odobrava;
 • voli delegate in predstavnike v organe SZS in druge zveze, skupnosti ali organizacije;
 • v primeru izpraznjenih mest v organih kluba, lahko upravni odbor do prve redne skupščine na predlog predsednika upravnega odbora imenuje nadomestne člane, vendar največ 1/3 skupnega števila članov organa.
 1. člen

Upravni odbor deluje na sejah, ki jih sklicuje predsednik v njegovi odsotnosti pa podpredsednik upravnega odbora. Seja upravnega odbora je sklepčna in lahko veljavno sklepa, če je na njej prisotnih več kot  polovica članov. Predsednik mora sklicati sejo upravnega odbora v treh dneh, če to zahteva nadzorni odbor ali 1/3 članov upravnega odbora. Redne seje upravnega odbora so praviloma enkrat mesečno, izredne seje sklicuje predsednik po potrebi. O poteku sej se vodi zapisnik v katerem se povzame razprava in zapiše sklep, ki je bil sprejet pri posamezni točki. Zapisnik se potrdi na naslednji seji upravnega odbora in ga podpiše predsednik.  Upravni odbor sprejema sklepe z večino glasov prisotnih. V primeru neodločenega glasovanja, velja odločitev za katero je glasoval predsednik upravnega odbora.

 1. člen

Za izvedbo večjih prireditev, tekmovanj, gradnjo novih objektov ali izvedbo posebnih zahtevnih nalog lahko upravni odbor ustanovi posebne odbore in komisije, ki delujejo omejen čas in v skladu z nalogami, zadolžitvami in pooblastili, ki jih je sprejel upravni odbor kluba. Ob koncu delovanja mora predsednik takšne komisije ali odbora pripraviti zaključno poročilo in ga posredovati upravnemu odboru. Odbori in komisije niso pravne osebe in morajo delovati v skladu s Pravili kluba.

 1. člen

PREDSEDNIK upravnega odbora je istočasno predsednik kluba (v nadaljevanju predsednik). Predsednik zastopa klub in je podpisnik v imenu kluba. Predsednik ima naslednje naloge:

 • zastopa klub v skladu s sprejetim programom dela, smernicami in navodili ter priporočili sprejetimi na skupščini kluba;
 • sklicuje in vodi seje upravnega odbora in je odgovoren za spremljavo izvedbe sklepov skupščine ter upravnega odbora;
 • podpisuje pravila kluba, druge akte kluba, pogodbe dogovore, sporazume in zapisnike ter sklepe upravnega odbora;
 • je odredbodajalec za porabo sredstev kluba.

Podpredsednik kluba je zadolžen za materialno finančno poslovanje kluba in nadomešča predsednika kluba v času njegove odsotnosti, razen v primeru če predsednik prenese pooblastila zastopanja in podpisovanja na katerega drugega člana upravnega odbora. 

 1. člen

Klub ima sekretarja, katerega naloge so:

 • usklajuje delo med organi kluba;
 • nadzira in odreja delo skrbniku – hišniku prostorov SSK;
 • uskladi in pripravi mesečni plan dela v klubu in ga zadnji teden predhodnega meseca preda predsedniku v pregled in potrditev,
 • pregleduje in preverja skladnost poročil trenerjev s planom dela za pretekli mesec in jih konec prvega tedna v mesecu posreduje predsedniku v dokončno potrditev;
 • izdaja potne naloge in vodi evidenco potnih nalogov za prevoz skakalcev oz. članov kluba;
 • skrbi skupaj s trenerji za tehnično brezhibnost vozil kluba;
 • vodi in kontrolira poslovanje s plačilnimi karticami za gorivo;
 • usklajuje delo strokovnega sveta z odborom za skoke in NK pri SZS;
 • koordinira delo s sodniki pri SZS in drugimi OK;
 • usklajuje delo z ostalim klubi v Sloveniji;
 • pripravlja in vodi organizacijo izvedbe tekmovanj, ki jih organizira klub;
 • usklajuje vse druge aktivnosti, ki so potrebne za nemoteno delo kluba.
 1. člen

STROKOVNI SVET kluba imenuje upravni odbor kluba in ima 3 – 6 članov, strokovnjakov. Strokovni svet ima vodjo, ki je tudi član upravnega odbora kluba. Praviloma je vodja strokovnega sveta glavni trener kluba. Vodja strokovnega sveta tudi predlaga upravnemu odboru sestavo strokovnega sveta.

V strokovnem svetu morajo biti strokovnjaki iz področja smučarskih skokov, smučarskih tekov in nordijske kombinacije.

Strokovni svet pripravi poslovnik o svojem delu, ki ga sprejme upravni odbor.

 1. člen

NADZORNI ODBOR izvoli skupščina izmed članov kluba za obdobje štirih  let.  Nadzorni odbor ima pet članov, ki na prvi seji po izvolitvi izmed sebe izvolijo predsednika. Članstvo v nadzornem svetu je nezdružljivo s funkcijami v drugih organih kluba.

 1. člen

Naloga nadzornega odbora je spremljava dela upravnega odbora in drugih organov kluba med dvema skupščinama, kakor tudi nadzor nad materialno finančnim poslovanjem kluba.

Nadzorni odbor mora spremljati tudi zakonitost delovanja in poslovanja kluba. Za svoje delo je odgovoren skupščini kluba kateri poroča najmanj enkrat letno in ji na podlagi ugotovitev predlaga ukrepe za odpravo nepravilnosti ali pa razrešnico organov kluba v primeru, da nepravilnosti niso ugotovljene.

 1. člen

Nadzornemu odboru mora biti na razpolago vsa potrebna dokumentacija, gradiva, da lahko preveri pravilnost delovanja in poslovanja, kakor tudi posamezni člani kluba, člani organov kluba za pojasnila, ki bodo omogočila izdelavo poročila nadzornega odbora.

 1. člen

Nadzorni odbor deluje na sejah, kjer na podlagi dokumentacije, izjav in pojasnil članov kluba ugotavlja skladnost delovanja in poslovanja. Seje so sklepčne, če so prisotni vsaj trije člani nadzornega odbor. Sklepe in priporočila nadzorni odbor sprejema z večino prisotnih glasov na seji.

 1. člen

DISCIPLINSKO RAZSODIŠČE izvoli skupščina izmed članov za obdobje štirih let. Disciplinsko razsodišče sestavljajo trije člani, ki izmed sebe izvolijo predsednika.

Disciplinsko razsodišče vodi disciplinski postopek po lastni presoji ali na predlog katerega člana kluba, če so podani pogoji na podlagi 47., 48., 49. člena teh Pravil. Razsodišče je odgovorno skupščini. Seja razsodišča je sklepčna, če sta prisotna najmanj dva člana. V primeru neodločenega števila glasov, prevlada glas predsednika.

 

 

VI.         MATERIALNO FINANČNO POSLOVANJE

 1. člen

Klub pridobiva sredstva za svoje delovanje iz naslednjih virov:

 • članarine, ki jo plačujejo fizične in pravne osebe;
 • dodeljenih sredstev iz javnih sredstev, še posebej lokalne skupnosti in Športne zveze Velenje;
 • dodeljenih sredstev osrednje panožne zveze v državi (SZS)
 • dohodki od prireditev;
 • sponzorskih in donatorskih sredstev fizičnih in pravnih oseb ter lokalnih skupnosti;
 • prostovoljni in drugi prispevki podjetij in fizičnih oseb;
 • dohodki od najemnin in izposojevalnin;
 • dohodki od dejavnosti, pridobljeni na podlagi opravljenih dejavnosti v skladu s 25. členom Zakona o društvih;
 • drugih virov.

Klub razpolaga s finančnimi sredstvi v mejah in v skladu z letnim finančnim načrtom kluba.

 1. člen

Premoženje kluba sestavljajo premičnine in nepremičnine, ki so last kluba in so kot take vpisane v materialno – finančno dokumentacijo. S premoženjem kluba upravlja upravni odbor. Premičnine se lahko nabavijo ali odtujijo le na podlagi sklepa upravnega odbora.

 1. člen

Materialno finančno poslovanje kluba se mora voditi v skladu  s Slovenskim računovodskim standardom, ki velja za društva in v skladu z vsemi veljavnimi predpisi, ki urejajo to področje.

Upravni odbor kluba v skladu s predpisi določi ali se vodijo poslovne knjige po načelu dvostavnega knjigovodstva ali po enostavnem knjigovodstvu.

 1. člen

Finančno poslovanje kluba se izvaja preko transakcijskega računa odprtega pri poslovni banki na ime kluba. Finančno poslovanje kluba vodi blagajnik v skladu z načeli stroke in  predpisi, ki urejajo finančno poslovanje društev.

Blagajnika izmed svojih članov imenuje upravni odbor kluba na predlog predsednika kluba.

Blagajnik vodi stanje in gibanje denarnih sredstev v blagajniški knjigi in o tem informira upravni odbor na vsaki seji. Blagajnik pripravi tudi poročilo o celotnem finančno materialnem poslovanju za letno skupščino.

Upravni odbor se lahko odloči in za pomoč blagajniku sklene pogodbo o izvajanju finančno materialnih evidenc z računovodskim servisom ali drugim ustreznim strokovnim organom.

Delo blagajnika je javno. Vsak član kluba lahko vedno da pobudo nadzornemu odboru kluba, da prekontrolira poslovanje kluba ali posamezno transakcijo.

Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik ali podpredsednik kluba. Odredbodajalec je predsednik kluba, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik ali oseba, ki jo je predsednik določil s pismenim pooblastilom.

 

 

 

VII.       DISCIPLINSKA ODGOVORNOST

 1. Člen

Za disciplinski prekršek se šteje vsako nespoštovanje teh Pravil, splošnih aktov in sklepov organov kluba ter vsako drugo ravnanje, ki utegne prizadeti interese in ugled kluba. Kot posebno težek disciplinski prekršek, ki ima za posledico izključitev iz kluba, se šteje, če član grobo krši pravice in dolžnosti določene v teh Pravilih, če zavestno ravna proti interesom kluba in v nasprotju z nameni, nalogami in cilji delovanja kluba in če s svojimi dejanji kvari moralni lik športnika ali če je za nečastno dejanje obsojen pred sodiščem.

 1. Člen

Disciplinsko razsodišče je pristojno da okvalificira težo prekrška. Člana za katerega se domneva, da je storil prekršek prijavi disciplinskemu razsodišču upravni ali nadzorni odbor. Postopek lahko začne disciplinsko razsodišče tudi na podlagi lastne presoje. Postopek in izrek ukrepov se izvaja v skladu z disciplinskim pravilnikom, ki ga sprejeme disciplinsko razsodišče.

 1. Člen

Disciplinsko razsodišče izreka naslednje ukrepe:

 • opomin,
 • javni opomin,
 • izključitev iz članstva v klubu.

Disciplinska ukrepa: javni opomin in izključitev se morata objaviti na klubski oglasni deski

 1. Člen

Zoper sklep o izrečenem ukrepu, ki ga izda disciplinsko razsodišče ima prizadeti član pravico pritožbe na skupščino, kot drugostopenjski organ. O pritožbi se izreče skupščina na prvem sklicu po izrečenem ukrepu in prejeti pritožbi. Zoper sklep o ukrepu lahko član v roku 15 dni od dneva pravilno vročenega sklepa o ukrepu poda pisni ugovor v obliki pritožbe. Ugovor se preda proti potrdilu predsedniku ali podpredsedniku kluba.

Sklep o disciplinskem ukrepu disciplinskega razsodišča je pravno veljaven in izvršljiv, če član v roku iz prvega odstavka ne poda pismenega ugovora. Klep skupščine o ugovoru zoper izrečeni ukrep je dokončen in izvršljiv.

 

 

VIII.     PREHODNA IN KONČNA DOLOČILA

 1. Člen

Klub preneha obstajati:

 • na podlagi sklepa skupščine;
 • s spojitvijo k drugemu društvu;
 • s pripojitvijo k drugemu društvu;
 • s stečajem;
 • z odločbo pristojnega državnega organa;
 • če število članov kluba s plačano članarino pade pod 10;
 1. Člen

V primeru prenehanja kluba pripadajo njegova sredstva in premoženje Športni zvezi Velenje. Upravni odbor mora ob prenehanju kluba urediti vse formalno-pravne zadeve v zvezi s prenosom premoženja, izbrisa iz registra klubov in društev, kakor tudi regulirati obveznosti in druge formalno pravne zadeve.

 1. Člen

V skladu z določili teh Pravil lahko klub poleg aktov, ki jih opredeljujejo Pravila sprejme še naslednje akte:

 • pravilnik o obračunavanju potnih stroškov;
 • pravilnik o nagrajevanju voditeljev, učiteljev in trenerjev;
 • pravilnik o izdajanju in uporabi klubskih naprav in artiklov,
 • druge splošne akte, ki lahko pripomorejo k bolj preglednemu delovanju in poslovanju kluba.
 1. Člen

Ta dopolnjen čistopis Pravil je sprejela izredna skupščina na seji dne,_________________.

Z izdajo odločbe o vpisu sprememb Pravil v register društev pri Upravni enoti Velenje, prenehajo veljati Pravila sprejeta na redni letni skupščini 23. 4. 2010 in izredni skupščini 20. 5. 2010.

                                                                                                                              Predsednik SSK Velenje

                                                                                                                                              Milan ŽIVIC

Ogledov: 647